Висока техничка школа струковних студија у Нишу има дугогодишње искуство у организацији и остваривању студија из области грађевинарства. Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања, Висока технича школа је, у првом циклусу, акредитовала студијски програм Комунално инжењерство, који представља наставак основних струковних студија и  представља наставак образовања и специјализацију у смеру комуналног инжењерстава. Садржај студијског програма рађен је у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма другог степена струковних студија, које је донео Национални савет за високо образовање. Студенти своје вештине и знања стичу преко реализације студијског програма кроз једногодишње студије са два семестара (60 ЕСПБ), уз најсавременији наставни процес  интерактивне теоријске и практичне наставе.

Приликом акредитације,  циљ постојања овог студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака из области грађевинског инжењерства, за рад у разнородним и динамичним подручијима свих области грађевинарства. Студијски програм конципиран је тако, да студентима даје одређени ниво способности, да може самостално и тимски да учествују у реализацији грађевинских пројеката на изградњи објеката комуналне инфраструктуре. Осим тога, студијски програм даје одређени ниво способности за пројектовање објеката грађевинарства.

Свеукупно сагледано, општи циљеви судијског прогама били би усклађеност са поставкама Болоњског процеса, да се на адекватан начин представи тематика примене  савремених технологија из области грађевинарства у комуналном инжењерству, високи степен вертикалне и хоризонталне мобилности студената, теренска настава и практична реализација пројеката.

Поред циљева, постављени су и очекивани исходи учења. По завршетку специјалистичких студија студенти стичу компетенције да самостално  и у тимском раду обављају многе послове од значаја за комуналне проблеме у грађевинарству. Притом постају потпуно оспособљени за решавање насталих проблема у току реализације пројекта, или у току израде пројекта објеката грађевинарства. Такође су спосбни да прикажу своје креативне способности, вештину и знање за решавање конкретних проблема, а наравно и овладавање специфичних практичних вештина, потребних за обављање ове професије уз примену и праћење новина у струци.

Наши студенти су оспособљени да самоатално и у тиму изврше израду студија и израду процене изградње грађевинских и комуналних објеката, изврше планирање, израде техничку документацију и управљају изградњом објеката комуналне инфраструктуре.

Генерално, очекивани исход учења је да се студент у току студија практично и теоријски оспособљава да постане добар инжењер струке у пракси.

 

  УПУТСТВО О ФОРМИ ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

  САМОВРЕДНОВАЊЕ

  ЛИСТА БИБЛИОТЕЧКИХ ЈЕДИНИЦА