Висока техничка школа струковних студија у Нишу има дугогодишње искуство у организацији и остваривању студија из области електротехнике, електронике, комуникационе и рачунарске технике.
Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања и стандардима Болоњске декларације, Висока техничка школа је у првом циклусу акредитовала специјалистички студијски програм Комуникационе технологије.
Концепција студијског програма је таква да он представља наставак раније акредитованог програма Комуникационе технологије на основним струковним студијама.
Овај студијски програм настао је као последица потребе да се ствара високообразовани стручни кадар који ће бити у стању да активно прати и утиче на кретања у области комуникационих технологија.
Садржај студијског програма рађен је у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма другог степена струковних студија, које је донео Национални савет за високо образовање. Студијски програм је у трајању од једне године (два семестара – 60 ЕСПБ) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила стручњака.
Приликом прављења елабората за акредитацију, циљ постојања овог студијског програма био је јасно постављен и истакнут, а то је стицање општих и стручних знања, као и вештина за укључивање у радни процес и квалитетно обављање струковне делатности из области Комуникационих технологија.

          Другим речима, основни или примарни циљ студијског програма је стицање општих и стручних знања и вештина из области комуникација (мобилне, сателитске, оптичке комуникације, обраде сигнала, рачунарске технике и др.).

          Поред конкретних, постављени су и следећи општи циљеви студијског програма: усклађеност са поставкама Болоњског процеса, високи степен вертикалне и хоризонталне мобилности студената, теренска настава и практична реализација пројеката, тимски рад као и и флексибилна организација студија по жељи сваког студента (прилагођавање  програмског садржаја студија афинитетима студента, али уз задржавање обима стручних знања које осигуравају да се задржи програмско језгро специјалистичких студија).

          Поред циљева, постављени су и очекивани исходи учења, тј. прецизни искази о томе шта ће студенти бити у стању да ураде или направе након завршетка студија на овом студијском програму. Након завршетка студија студенти су оспособљени за примену савремених техничко-технолошких метода у циљу решавања конкретних проблема и задатака из области комуникација и рачунарства, а наравно и овладавање специфичних практичних вештина потребних за обављање свих делатности везаних за област комуникационих технологија, рачунарства, софтвера и хардверских комоненти, уз примену и праћење новина у струци.

          Генерално, очекивани исход учења је да се студент у току студија практично и теоријски оспособљава да постане добар инжењер-специјалиста струке у пракси.