Konačna rang lista – master strukovne studije

UPRAVLJANJE OTPADOM

MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Upis primljenih kandidata je u sredu 31. oktobra 2018. godine od 8 do 14 časova. Prilikom upisa kandidati podnose:

originalnu diplomu,
izvod iz matične knjige rođenih,
dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
semestralnu uplatu u iznosu od 3.500,00 dinara
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Škole, broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.