КОНКУРС – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

На основу члана 37. Закона о високом образовању („Службени Гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015), члана 70. Правила студија Високе техничке школе струковних студија у Нишу (број:02-64/1 од 18.02.2011. године) и члана 4. Правилника о специјалистичким струковним студијама (број:02-101/3, 02-996), расписује се

 

КОНКУРС
за упис студената на специјалистичке струковне студије за школску 2017/2018. годину  у продуженом року

 

Висока техничка школа струковних студија у Нишу, у продуженом року, на специјалистичке струковне студије, у продуженом року,  за школску 2017/2018. годину уписује укупно 57 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

Р.Б. Студијски програм број студената
1. Безбедност друмског саобраћаја 31
2. Комунално инжењерство 26

 

I – Услови уписа

На специјалистичке струковне студије може се уписати лице који има први степен високог образовања стечено на основним струковним или основним академским студијама одговарајуће стручне области у оквиру образовно-научних поља: техничко-технолошких и природно-математичких наука, односно завршене студије на вишој школи у трајању до три године, одговарајуће стручне области које су утврђене Правилником о специјалистичким струковним студијама.

 

II – Избор кандидата

            Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама.

Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току завршених основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 тако да кандидат може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већом просечном оценом из групе стручно-апликативних предмета.

 

III – Трајање студија

Специјалистичке струковне студије трају једну годину, односно два семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

 

IV – Висина школарине

Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара уз могућност плаћања у 10 месечних рата по 8.000,00 динара.

 

V – Пријављивање на конкурс и упис примљених кандидата:

  • Пријављивање на конкурс до 27. октобра 2017. године од 8 до 15 часова
  • Јединствена ранг листа пријављених кандидата до 30. октобра 2017. године
  • Објављивање коначне ранг листе до 31. октобра 2017. године
  • Упис примљених кандидата 31. октобра 2017. године

 

Пријаве на конкурс подносе се служби за студентска питања, где се и добија образац пријаве.

Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог образовања, а оригинал на увид,
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима на основним студијама.

 

За упис примљени кандидати подносе:

оригиналну диплому,
извод из матичне књиге рођених,
две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
семестралну уплату у износу од 2.000,00 динара
            – уплатницу за I рату школарине на износ од 8.000,00 динара на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.

 

За сва ближа обавештења:
тел. 018/ 588-211, 588- 040, е-маil: info@vtsnis.edu.rs