KONKURS – SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Na osnovu člana 37. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik RS“ br. 76/2005, 100/2007-autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015), člana 70. Pravila studija Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu (broj:02-64/1 od 18.02.2011. godine) i člana 4. Pravilnika o specijalističkim strukovnim studijama (broj:02-101/3, 02-996), raspisuje se

 

KONKURS
za upis studenata na specijalističke strukovne studije za školsku 2017/2018. godinu  u produženom roku

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, u produženom roku, na specijalističke strukovne studije, u produženom roku,  za školsku 2017/2018. godinu upisuje ukupno 57 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

 

R.B. Studijski program broj studenata
1. Bezbednost drumskog saobraćaja 31
2. Komunalno inženjerstvo 26

 

I – Uslovi upisa

Na specijalističke strukovne studije može se upisati lice koji ima prvi stepen visokog obrazovanja stečeno na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama odgovarajuće stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja: tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, odnosno završene studije na višoj školi u trajanju do tri godine, odgovarajuće stručne oblasti koje su utvrđene Pravilnikom o specijalističkim strukovnim studijama.

 

II – Izbor kandidata

            Izbor kandidata za upis na specijalističke strukovne studije obavlja se prema opštem uspehu postignutom na osnovnim studijama.

Rang lista se sačinjava prema ostvarenoj prosečnoj oceni u toku završenih osnovnih studija tako što se prosečna ocena pomnoži brojem 10 tako da kandidat može steći najmanje 60, a najviše 100 bodova. U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većom prosečnom ocenom iz grupe stručno-aplikativnih predmeta.

 

III – Trajanje studija

Specijalističke strukovne studije traju jednu godinu, odnosno dva semestra i imaju najmanje 60 ESPB bodova.

 

IV – Visina školarine

Školarina za specijalističke strukovne studije iznosi 80.000,00 dinara uz mogućnost plaćanja u 10 mesečnih rata po 8.000,00 dinara.

 

V – Prijavljivanje na konkurs i upis primljenih kandidata:

  • Prijavljivanje na konkurs do 27. oktobra 2017. godine od 8 do 15 časova
  • Jedinstvena rang lista prijavljenih kandidata do 30. oktobra 2017. godine
  • Objavljivanje konačne rang liste do 31. oktobra 2017. godine
  • Upis primljenih kandidata 31. oktobra 2017. godine

 

Prijave na konkurs podnose se službi za studentska pitanja, gde se i dobija obrazac prijave.

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog obrazovanja, a original na uvid,
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama.

 

Za upis primljeni kandidati podnose:

originalnu diplomu,
izvod iz matične knjige rođenih,
dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
semestralnu uplatu u iznosu od 2.000,00 dinara
            – uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 8.000,00 dinara na žiro račun Škole, broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.

 

Za sva bliža obaveštenja:
tel. 018/ 588-211, 588- 040, e-mail: info@vtsnis.edu.rs