KONKURS ZA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA NA UNIVERZITETIMA I DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA 2022

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2022. godine, a mogu se prijaviti zaposleni na ATVSS na svim odsecima, i to za:

 •  mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA)
 •  mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja (Staff Mobility for Training – STT)
 •  mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i stručnog usavršavanja (kombinovana mobilnost STA + STT).

Aktivnost držanja nastave omogućava nastavnom osoblju ATVSS Niš,  da izvodi nastavu na partnerskoj visokoškolskoj instituciji u inostranstvu i može se odvijati u oblasti tehničko-tehnoloških nauka i društveno-humanističkih nauka, u oblasti akademskih ili strukovnih studija. Aktivnost stručnog usavršavanja podržava profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja ATVSS Niš, kroz različite vidove obuke, praćenje rada i/ili preuzimanje/usvajanje radnih iskustava na partnerskoj visokoškolskoj instituciji u inostranstvu. Korišćenje sredstva programa Erasmus+ za finansiranje mobilnosti radi učešća na naučnim skupovima nije dozvoljeno.
Shodno pravilima programa Erasmus+, učesnik mobilnosti u svrhu držanja nastave mora na partnerskoj instituciji održati najmanje 8 sati nastave nedeljno (8 sati nastave je obavezno i ako mobilnost traje manje od nedelju dana, a ako mobilnost traje duže od nedelju dana, onda minimalan broj sati nastave u nepunoj nedelji mora biti srazmeran broju dana u toku te nedelje). Ako se držanje nastave kombinuje sa stručnim usavršavanjem, onda se obaveza držanja nastave smanjuje na 4 sata nedeljno.
Prema pravilima Erasmus+ programa KA103/KA131, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja ograničeno je na najmanje 2, a najviše 60 dana, ali je, u skladu sa navedenim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog osoblja ATVSS Niš ograničeno na najviše 5 radnih dana, uz mogućnost da učesniku budu odobrena i do 2 dodatna dana za putovanje (po 1 dan pre početka i po završetku aktivnosti). ATVSS Niš neće finansirati mobilnost u ukupnom trajanju dužem od 7 dana.
Realizacija odobrenih mobilnosti biće sprovedena u toku 2022/2023. akademske godine, a izuzetno, u slučaju da postoje opravdani razlozi (viša sila, bolest učesnika, otkaz ili odlaganje od strane prihvatne institucije, itd.), mobilnost može biti odložena u skladu sa preporukama Nacionalne agencije.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Na konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja mogu se prijaviti samo lica zaposlena na ATVSS Niš na svim njenim odsecima.
 2. Učesnik konkursa je obavezan da obezbedi odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane šefa katedre, rukovodioca odseka, odnosno predsednika ATVSS.
 3. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 4. Učesnik konkursa je u obavezi da preda Plan držanja nastaveukoliko se prijavljuje za STA, odnosno Plan rada(usavršavanja) u slučaju prijave za STT, usaglašen sa prihvatnom institucijom. Učesnici su dužni da samostalno kontaktiraju kolege, odnosno članove nastavnog ili administrativnog osoblja odgovarajućih odseka, departmana, službi ili drugih organizacionih jedinica na partnerskim institucijama i da sa njima dogovore planove držanja nastave/rada, način i metodologiju sprovođenja nastave ili usavršavanja, kao i datume i trajanje boravka. Plan nastave/rada mora biti odobren i potpisan barem od strane kontakt osobe sa odgovarajućeg departmana, odseka ili službe na prihvatnoj instituciji. Identične prijave više učesnika (identični planovi nastave/rada, identični opisi doprinosa za korisnika i instituciju, itd.) neće biti uzeti u razmatranje.
 5. Učesnik konkursa je u obavezi da vlada stranim jezikom na kome će biti održana nastava ili obavljeno stručno usavršavanje.
 6. Broj zaposlenih kojima ATVSS Niš odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekta KA103 zavisi od iznosa raspoloživih sredstava na projektu, Kandidati kojima ne bude odobreno stipendiranje iz sredstava projekta KA103 mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a ATVSS će im u tom slučaju pružiti stručnu i administrativnu podršku.

Važne informacije i napomene o učešću na konkursu

 1. Od kandidata se zahteva da pažljivo i u celosti pročitaju tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A).
 2. Kandidati treba da prouče spisak visokoškolskih institucija iz programskih zemalja sa kojima ATVSS Niš ima potpisane KA103/KA131 međuinstitucionalne ugovore za mobilnost (B) i opredele se za instituciju na kojoj imaju ostvaren kontakt i/ili saradnju sa kolegom i od koje dobiju saglasnost (i-mejl ili pozivno pismo) za realizaciju svoje mobilnosti u periodu predviđenim ovim konkursom.
 3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:
 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za zaposlene (C)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (D)
 • Biografiju na engleskom jeziku (preporučuje se korišćenje Europass modela)
 • Kopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima)
 • Odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane dekana odseka, odnosno predsednika ATVSS Niš (E)
 • Saglasnost o obavljanju mobilnosti dobijenu od strane prihvatne institucije, u vidu pozivnog pisma ili imejla upućenog kandidatu.
 • Uredno popunjen Plan držanja nastave za STA (F), odnosno Plan rada za STT (G). Kandidat koji se prijavljuje za kombinovanu mobilnost koristi obrazac za STA (F). Plan držanja nastave, odnosno Plan rada, mora biti usaglašen sa kolegama na prihvatnoj instituciji i potpisan od strane učesnika konkursa i kontakt osobe na prihvatnoj instituciji, a poželjno je, ako je moguće, obezbediti i potpis odgovornog lica prihvatne institucije.

Osim navedenih, učesnik konkursa može priložiti i druga dokumenta od značaja za rangiranje i izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak u inostranstvu, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili o učešću u realizaciji programa mobilnosti na matičnoj instituciji i tome slično.

 1. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu mobility@akademijanis.edu.rsuz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivu institucije na koju se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A). Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni one koje nisu u skladu sa Uputstvom, NEĆE BITI RAZMATRANE.
 2. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom odseku (H) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti ATVSS Niš.

ROK: 30. april 2022. godine do 15:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BITI RAZMATRANE.

Informacije o podršci učesnicima i druge napomene

 U skladu sa ranije navedenim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, ATVSS Niš će za članove nastavnog i nenastavnog osoblja prilikom mobilnosti u programskim zemljama obezbediti nadoknadu troškova prevoza i individualnu podršku za troškova boravka u mestu održavanja aktivnosti.

Maksimalan iznos sredstava namenjenih za naknadu troškova prevoza učesnika mobilnosti u zavisnosti od udaljenosti navedeni su u sledećoj tabeli („udaljenost“ je razdaljina između mesta iz kojeg se putuje i mesta održavanja aktivnosti dobijena primenom daljinara Evropske Komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

Iznosi individualne podrške za pokrivanje troškova boravka članova nastavnog i nenastavnog osoblja tokom mobilnosti u svrhu držanja nastave i stručnog usavršavanja na visokoškolskim institucijama u pojedinim grupacijama programskih zemalja navedeni su u sledećoj tabeli:

INDIVIDUALNA PODRŠKA ZA TROŠKOVE BORAVKA

Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (H1).

Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava programa mobilnosti Erasmus+ ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.

Zdravstveno osiguranje članova nastavnog i nenastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ KA103/KA131. Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.

Kriterijumi za izbor kandidata

 1. Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće razvrstani u dve kategorije prema vrsti aktivnosti (držanje nastave i stručno usavršavanje). Rangiranje kandidata biće obavljeno u svakoj kategoriji ponaosob.
 2. Kandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu ocene planova nastave/rada, radnog iskustva i nastavničkog zvanja ili radnog mesta, procene značaja aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu odseka i ATVSS, prethodnog učešća u programima mobilnosti i predloženog trajanja mobilnosti. Sistemom bodovanja daje se prioritet kandidatima koji u prethodne tri kalendarske godine nisu ostvarili ni jednu mobilnost. Maksimalno trajanje mobilnosti zaposlenih, kao što je već navedeno, ograničeno je ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između ATVSS Niš i nacionalne Fondacije Tempus na 7 dana (5 radnih dana + 2 dana za put), a zbog efikasnijeg korišćenja raspoloživih sredstava biće stimulisane mobilnosti kraće od 7 dana.
 3. Komisija po potrebi može da predloži prebacivanje dela sredstava predviđenih za mobilnost zaposlenih iz jedne u drugu kategoriju (iz držanja nastave u stručno usavršavanje ili obrnuto) tako da finansijsku podršku dobije što veći broj prijavljenih kandidata ukoliko to raspoloživa sredstva omogućavaju.
 4. Ako po okončanju konkursa za mobilnost zaposlenih preostanu neiskorišćena sredstva samo u jednoj kategoriji, kandidatima će narednim konkursom biti omogućeno da se prijavljuju za obe aktivnosti (nastava i usavršavanje), ali će prednost imati kandidati koji se prijavljuju u okviru aktivnosti za koju su ostala neiskorišćena sredstva iz prethodnog konkursa.
 5. Kandidat koji neopravdano odustane od odobrene mobilnosti ne može ostvariti pravo na novu mobilnost u toku tekuće i naredne godine. Odustajanje od mobilnosti usled više sile, bolesti i sl. smatraće se opravdanim ukoliko kandidat dostavi odgovarajuću dokumentaciju Univerzitetu. Pravo na mobilnost može biti uskraćeno i u dužem vremenskom periodu ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio neistinite podatke ili dokumentaciju za koju postoji sumnja da nije verodostojna.

Ocenjivanje i bodovanje kandidata za držanje nastave

Plan držanja nastave ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Pomoć u proceni kvaliteta priloženog plana Komisija može po potrebi zatražiti od eminentnih profesora u datoj oblasti.

Iskustvo u nastavi i naučno-nastavno ili umetničko-nastavno zvanje kandidata boduju se u rasponu od 0 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

Značaj aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu odseka i Univerziteta ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Procena značaja vrši se na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priloženih dokumenata (učešće u poslovima na realizaciji mobilnosti i doprinos internacionalizaciji matične institucije, naučni radovi, učešće na međunarodnim projektima, rukovođenje i funkcije, nagrade i priznanja, itd.), kao i na osnovu mišljenja koje Komisija po potrebi može zatražiti od rukovodstva odseka i/ili ATVSS Niš.

Svako učešće u Erasmus+ ili nekom drugom programu mobilnosti tokom tekuće i u svakoj od prethodne tri kalendarske godine boduje se negativnim bodovima u rasponu od -10 do -3 prema priloženoj tabeli.

Trajanje mobilnosti boduje se u rasponu od 0 do 6 bodova prema priloženoj tabeli.

Ocenjivanje i bodovanje kandidata za stručno usavršavanje

Plan rada tokom stručnog usavršavanja ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Pomoć u proceni kvaliteta priloženog plana Komisija može po potrebi tražiti od rukovodioca odgovarajuće službe ili katedre.

Radno iskustvo i radno mesto ili zvanje kandidata boduju se u rasponu od 1 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

Značaj aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu odseka i Univerziteta ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Procena značaja vrši se na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priloženih dokumenata (učešće u poslovima na realizaciji mobilnosti i doprinos internacionalizaciji matične institucije, radna dostignuća, učešće na projektima, rukovođenje i funkcije, nagrade i priznanja, itd.), kao i na osnovu mišljenja koje Komisija po potrebi može da traži od rukovodstva odseka i/ili ATVSS Niš.

Svako učešće u Erasmus+ ili nekom drugom programu mobilnosti tokom tekuće i u svakoj od prethodne tri kalendarske godine boduje se negativnim bodovima u rasponu od -10 do -3 prema priloženoj tabeli.

Trajanje mobilnosti boduje se u rasponu od 0 do 6 bodova prema priloženoj tabeli.

 1. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova prednost će imati kandidati koji rade na poslovima realizacije mobilnosti čija mobilnost može biti od značaja za realizaciju nekog međunarodnog projekta (Erasmus+, CEEPUS, FP7, itd.), koji dolaze sa odseka ili druge organizacione jedinice sa manjim brojem ostvarenih mobilnosti i čija mobilnost je kraćeg trajanja.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

 1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus+ institucionalni koordinator ATVSS Niš obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova za učešće na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Komisiji koju imenuje predsednik ATVSS Niš.
 2. Komisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih predsedniku.
 3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu ATVSS Niš i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore mobilnosti na svim odsecima ATVSS Niš.
 4. Kandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu ATVSS Niš. Prigovor se podnosi Komisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (mobility@akademijanis.edu.rs). Komisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga predsednik donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.
 5. Konačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Komisije, donosi predsednik ATVSS Niš i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.
 6. Institucionalni koordinator i/ili službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentaciju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.