KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STUDENTSKE PRAKSE NA UNIVERZITETIMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

Konkurs je produžen do 17. februara 2021. godine, a mogu se prijaviti studenti svih nivoa studija svih odseka Akademije Tehničko Vaspitačkih Strukovnih Studija u Nišu u danjem tekstu ATVSS, i to za

 • mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse(Student Mobility for Traineeships – SMT) u trajanju od 2 meseca tokom akademske 2020/2021. godine.
 • Period mart – maj 2021

Uslovi učešća na konkursu

 1. Na konkurse za mobilnost studenata raspisan od strane ATVSS Niš mogu se prijavljivati samo studenti odeska ATVSS u Nišu.
 2. Studenti prve godine prvog stepena studija nemaju pravo da učestvuju u mobilnosti.
 3. Studenti završne godine studija mogu potpuno ravnopravno sa ostalim studentima da učestvuju na konkursima za mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse, pri čemu realizacija same mobilnosti, u skladu sa pravilima programa, može biti obavljena i po završetku studija, a najkasnije u roku od godinu dana od datuma diplomiranja.
 4. Studenti koji su obnovili godinu studija ili je obnavljaju u akademskoj godini u kojoj se realizuje mobilnost učestvuju na konkursima za mobilnost sa nižim nivoom prioriteta u odnosu na studente koji tokom studija nisu obnavljali godinu.
 5. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune, zakasnele i tehnički neispravne prijave biće odbačene.
 6. Učesnik konkursa je obavezan da vlada jezikom na kome će biti realizovana mobilnost, odnosno studiranje ili praksa na inostranoj VŠ instituciji ili drugoj organizaciji.
 7. Broj studenata kojima će ATVSS Niš odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekta mobilnosti zavisi od iznosa raspoloživih sredstava na projektu. Kandidati kojima ne bude odobreno stipendiranje iz sredstava projekta mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a ATVSS će im pružiti stručnu i administrativnu podršku.

Važne informacije i napomene o prijavljivanju na konkurs

 1. Pažljivo i u celosti pročitati tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A).
 2. Studenti koji žele da se prijave za mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse, treba da prouče spisak ATVSS na kojima je moguće ostvariti mobilnost (B) i na osnovu ponuđenih oblasti za razmenu, kataloga kurseva na njihovim sajtovima i drugih relevantnih parametara izaberu ustanovi u podnesu prijavu. Prijave studenata koji žele da obave praksu nisu ograničene samo na univerzitete sa spiska. Praksa u principu može biti obavljena na bilo kojoj instituciji, organizaciji, ustanovi ili kompaniji od koje student dobije odgovarajuću saglasnost za obavljanje prakse.
 3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:
 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za studente (C)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (D)
 • Biografiju na engleskom jeziku (preporučuje se korišćenje Europass modela)
 • Kopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima)
 • Uverenje odseka o položenim ispitima (prepis ocena) na tekućem i svim prethodnim nivoima studija
 • Uverenje odseka o statusu studenta u tekućoj akademskoj godini (nije potrebno ako prepis ocena sadrži informaciju o statusu u tekućoj godini)
 • Uredno popunjenu, potpisanu i overenu Saglasnost na sadržaj Ugovora o SMT (F), pripremljenu u konsultacijama sa koordinatorom na odseku
 • Potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika na kome će se odvijati mobilnost –na engleskom ili na odgovarajućem drugom stranom jeziku.
 • Potpisano motivaciono pismo na engleskom jeziku, posebno za svaki izabrani univerzitet/organizaciju, maksimalno po jedna strana
 • Saglasnost strane kompanije ili druge organizacije za obavljanje studentske prakse (prilažu samo studenti koji se prijavljuju za SMT)

Osim navedenih, student može priložiti i druga dokumenta od značaja za izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak ili praksa u inostranstvu, rad na međunarodnoj konferenciji, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili učešću u radu lokalnog ogranka Erasmus studentske mreže (ESN Niš) i tome slično.

 1. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu erasmuska1@akademijanis.edu.rs uz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivima ustanove ili organizacije na koje se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (A). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BITI RAZMATRANE.
 2. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom odeseku (G) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti ATVSS u Nišu. Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BITI RAZMATRANE.

ROK: 27januar 2021. godine do 15:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BITI RAZMATRANE.

Informacije o stipendijama i druge napomene

– Iznosi stipendija za mobilnost studenata u svrhu studiranja na univerzitetima u pojedinim grupacijama programskih zemalja navedeni su u sledećoj tabeli.

IZNOSI ERASMUS+KA103 STIPENDIJA PO ZEMLJAMA

– Iznosi stipendija za mobilnost studenata u svrhu obavljanja studentske prakse uvećavaju se za 100 EUR mesečno u odnosu na iznose navedene u tabeli.

– Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju imaju mogućnost da ostvare pravo na dodatna sredstva, koja iznose 200 EUR mesečno u slučaju mobilnosti u svrhu studiranja, odnosno 100 EUR mesečno u slučaju mobilnosti u svrhu obavljanja studentske prakse (ukupno uvećanje koje proizilazi iz obavljanja prakse i nepovoljnog socio-ekonomskog položaja ne može biti više od 200 EUR mesečno). Informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na uvećanje stipendije usled nepovoljnog socio-ekonomskog položaja za projekte mobilnosti odobrene 2019. i 2020. godine navedene su na sajtu Fondacije Tempus (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/).

Dokumentaciju prikupljaju i prilažu studenti kojima ATVSS Niš odobri mobilnost nakon sprovedenog postupka selekcije, pri čemu će najpre biti raspodeljena sredstva za stipendiranje raspoloživa u okviru projekta broj 2020-1-RS01-KA103-065266 i 2019-1-RS01-KA103-000608 odobrenih 2019., i 2020 godine.

– Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska negu, pomoćna oprema, adaptacija učila, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (H).

– Putni troškovi studenata nisu pokriveni programom Erasmus+ KA103. Selektovani studenti samostalno organizuju putovanje i snose putne troškove.

– Zdravstveno osiguranje studenata u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ KA103. Selektovani studenti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.

– Onlajn jezička podrška (Online Linguistic Support – OLS): OLS je portal za testiranje jezičke kompetencije odabranih studenata za ERAZMUS+ mobilnost, kao i za pohađanje kursa engleskog ili drugog stranog jezika tokom perioda mobilnosti (https://erasmusplusols.eu/en/). Selektovanim studentima biće dodeljene licence za pristup OLS portalu radi polaganja testa iz poznavanja jezika pre odlaska na mobilnost i na kraju mobilnosti, kao i da pohađaju kurs odabranog jezika tokom mobilnosti.

Kriterijumi za izbor kandidata

 1. Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće razvrstani, a onda će u biti formirane listeprema prioritetu na osnovu prethodnog učešća u Erasmus+ i drugim programima mobilnosti. Prvu prioritetnu listu čine kandidati koji u prethodnom periodu tokom studiranja na ATVSS Niš nisu ostvarili ni jednu stipendiranu mobilnost. Kandidati koji su već koristili neku od stipendija za mobilnost čine drugu listu i mogu dobiti finansijsku podršku samo u slučaju da je broj raspoloživih stipendija veći od ukupnog broja kandidata na prvoj listi.
 2. Kandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu uspeha tokom studija (prosečna ocena, broj završenih godina studija, redovnost studiranja i procenat ostvarenih ESPB bodova), kvaliteta odobrenog sadržaja Ugovora o učenju i/ili plana rada/istraživanja, motivacije iskazane u motivacionom pismu, poznavanja engleskog ili drugog jezika na kome se realizuje mobilnost i vannastavnih (međunarodnih, profesionalnih i društveno-korisnih) aktivnosti kandidata.
 3. Komisija po potrebi može da predloži prebacivanje dela sredstava predviđenih za mobilnost studenata iz jedne u drugu kategoriju (iz studiranja u praksu ili obrnuto) na način da finansijsku podršku dobije što veći broj kandidata ukoliko to raspoloživa sredstva omogućavaju.
 4. Ukoliko po okončanju konkursa za mobilnost studenata preostanu neiskorišćena sredstva samo u jednoj kategoriji, kandidatima će narednim konkursom biti omogućeno da se prijavljuju za obe aktivnosti (studiranje i praksa), ali će prednost imati kandidati koji se prijavljuju u okviru aktivnosti za koju su ostala neiskorišćena sredstva iz prethodnog konkursa.
 5. Kandidat koji neopravdano odustane od odobrene mobilnosti ne može ostvariti pravo na novu mobilnost u toku tekuće i naredne godine. Odustajanje od mobilnosti usled više sile, bolesti i sl. smatraće se opravdanim ukoliko kandidat dostavi odgovarajuću dokumentaciju ATVSS. Pravo na mobilnost može biti uskraćeno kandidatu i u dužem vremenskom periodu ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio neistinite podatke ili dokumentaciju za koju postoji sumnja da nije verodostojna.

Ocenjivanje i bodovanje kandidata

Osnovni kriterijum na osnovu koga se rangiraju kandidati je uspeh ostvaren tokom celog prethodnog perioda studiranja na svim nivoima studija, pri čemu se sagledavaju 4 segmenta uspešnosti, i to: prosečna ocena, ukupan broj završenih godina studija, redovnost studiranja i procenat ostvarenih ESPB bodova u odnosu na ukupan broj bodova za dati studijski program i godinu studija. Informacije neophodne za procenu uspešnosti Komisija može po potrebi zatražiti od studentskih i drugih službi ili organa ATVSS.

 • Broj bodova ostvarenih na osnovu prosečne ocene tokom studiranja (aritmetička sredina ocena na svim položenim ispitima tokom studiranja na svim nivoima studija) kreće se u rasponu od 10 do 50, a izračunava se tako što se proizvod prosečne ocene i broja 10 umanji za 50.
 • Ukupan broj uspešno odslušanih/završenih godina studija kandidata vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova prema podacima u priloženoj tabeli.
 • Redovnost studiranja vrednuje se, zavisno od toga da li je i koliko puta student obnavljao godinu tokom studiranja, u rasponu od 0 do 5 bodova prema priloženoj tabeli.
 • Procenat ostvarenih ESPB bodova u odnosu na ukupan broj bodova za dati studijski program i godinu studija vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova prema podacima u priloženoj tabeli.
 • Kvalitet sadržaja Ugovora o učenju i/ili plana istraživanja (za studente doktorskih studija), odnosno plana rada tokom studentske prakse, vrednuje se u rasponu od 0 do 15 bodova. Minimalan broj bodova koje kandidat po ovom kriterijumu mora da ostvari da bi bio rangiran je 5. Procena kvaliteta vrši se na osnovu broja ESPB bodova koje kandidat može da ostvari na prihvatnoj instituciji polaganjem ispita iz odobrenih predmeta, nivoa planiranih aktivnosti, kao i na osnovu mogućnosti priznavanja ostvarenih ESPB bodova i drugih rezultata na matičnom odseku (direktno priznavanje ostvarenih bodova ili priznavanje dodatnih bodova za upisivanje u dodatak diplomi, korišćenje rezultata za izradu završnog rada, itd.). Komisija može po potrebi da traži pomoć u proceni kvaliteta Ugovora o učenju i/ili plana rada/istraživanja od matičnog odseka kandidata.

Motivacija iskazana u motivacionom pismu kandidata vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova.

Poznavanje engleskog ili drugog jezika na kome se očekuje realizacija mobilnosti vrednuje se na osnovu priloženih potvrda/sertifikata u opsegu od 0 do 10 bodova. Osim međunarodno priznatih sertifikata (IELTS, TOEFL, itd.) studenti mogu da prilažu i potvrde o znanju jezika izdate od strane matičnog odseka i/ili profesora kod koga su polagali ispit iz stranog jezika na odseku, diplome škola stranog jezika i potvrde o onlajn završenim kursevima jezika.

Nivo i kvalitet vannastavnih aktivnosti kandidata (učešće u međunarodnim projektima, učešće na međunarodnim takmičenjima ili naučnim skupovima, učešće u radu Erasmus studentske mreže (ESN), učešće u radu studentskih organizacija, društveno-koristan rad, itd.) vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova. Procena se vrši na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priložene dokumentacije, kao i na osnovu mišljenja koje Komisije po potrebi može zatražiti od rukovodstva odseka i/ili ATVSS u Nišu.

 

 1. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova prednost će imati kandidati koji su ostvarili bolji uspeh u toku studiranja, koji dolaze sa odseka ili druge organizacione jedinice sa manjim brojem ostvarenih mobilnosti, koji prilože sadržajniji Ugovor o učenju i/ili plan rada/istraživanja, koji su aktivni u radu ESN mreže ili se ističu nekom drugom aktivnošću.
 2. Komisija može po potrebi pozvati neke od kandidata na intervju ukoliko proceni da to može da bude od značaja za pravedno rangiranje.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

 1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus+ Institucionalni koordinator ATVSS u Nišu obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Komisiji koju imenuje predsednik ATVSS u Nišu.
 2. Komisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih predsedniku.
 3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu ATVSS u Nišu i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore mobilnosti na svim odsecima ATVSS u Nišu.
 4. Kandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu ATVSS u Nišu. Prigovor se podnosi Komisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (erasmuska1@akademijanis.edu.rs). Komisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga predsednik donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.
 5. Konačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Komisije, donosi predsednik ATVSS u Nišu i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.
 6. Institucionalni koordinator i/ili Službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentcaiju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.