Конкурси

 

На основу члана 80. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони),члана  30. став 2. Правилника о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља Академије техничко-васпитачких струковних студија (бр. 01-1/155-10 од 25.06.2020. године), руководилац Одсека Ниш Академије техничко-васпитачких струковних студија, објављује

К о н к у р с
за избор у звање предавача ван радног односа

 1. Једног предавача ван радног односа, за извођење наставе из ужих области Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења и Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству.
 2. Кандидати на конкурс достављају:
  • пријаву на конкурс;
  • оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању најмање мастер академских студија, односно студија у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
  • биографију о свом досадашњем раду;
  • уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.
 1. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, Александра Медведева 20., Ниш, са назнаком: за Конкурс. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Руководилац Одсека Ниш
Академије техничко-васпитачких струковних студија
др Срђан Јовковић, проф. струк.студија