Konkursi

23.02.2022.

Konkurs za izbor u zvanje predavača van radnog odnosa za školsku 2021/2022. god.

 

21.05.2021.

Konkurs za izbor u zvanje predavača van radnog odnosa za školsku 2021/2022. god.

21.05.2021.

Konkurs za izbor i angažovanje Saradnika van radnog odnosa  – demonstratora na osnovnim strukovnim studijama za školsku 2021/2022. god.

13.05.2021.

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), člana  30. stav 2. Pravilnika o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblja Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija (br. 01-1/155-10 od 25.06.2020. godine i 01-1/265-13 od 06.04.2021 godine), rukovodilac Odseka Niš Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, objavljuje

K o n k u r s
za izbor u zvanje predavača van radnog odnosa

1. Četiri predavača van radnog odnosa, za izvođenje nastave  iz uže oblasti Zaštita životne sredine u školskoj 2022/2023. godini.

2. Kandidati na konkurs dostavljaju:

 • prijavu na konkurs;
 • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju najmanje master akademskih studija, odnosno studija u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine;
 • biografiju o svom dosadašnjem radu;
 • uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju.

3. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, Aleksandra Medvedeva 20., Niš, sa naznakom: za Konkurs. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Rukovodilac Odseka Niš
Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija
dr Srđan Jovković, prof. struk.studija s.r.

 

23.04.2021.

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), člana  30. stav 2. Pravilnika o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblja Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija (br. 01-1/155-10 od 25.06.2020. godine), rukovodilac Odseka Niš Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, objavljuje

K o n k u r s
za izbor u zvanje predavača van radnog odnosa

 1. Jednog predavača van radnog odnosa, za izvođenje nastave  iz uže oblasti Zaštita životne sredine u školskoj 2021/2022. godini.
 2. Kandidati na konkurs dostavljaju:
 • prijavu na konkurs;
 • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju najmanje master akademskih studija, odnosno studija u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine;
 • biografiju o svom dosadašnjem radu;
 • uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju.
 1. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, Aleksandra Medvedeva 20., Niš, sa naznakom: za Konkurs. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Rukovodilac Odseka Niš
Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija
dr Srđan Jovković, prof. struk.studija

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni),člana  30. stav 2. Pravilnika o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblja Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija (br. 01-1/155-10 od 25.06.2020. godine), rukovodilac Odseka Niš Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, objavljuje

K o n k u r s
za izbor u zvanje predavača van radnog odnosa

 1. Jednog predavača van radnog odnosa, za izvođenje nastave iz užih oblasti Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja i Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu.
 2. Kandidati na konkurs dostavljaju:
  • prijavu na konkurs;
  • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju najmanje master akademskih studija, odnosno studija u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine;
  • biografiju o svom dosadašnjem radu;
  • uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju.
 1. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, Aleksandra Medvedeva 20., Niš, sa naznakom: za Konkurs. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Rukovodilac Odseka Niš
Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija
dr Srđan Jovković, prof. struk.studija