Konkursi

 

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni),člana  30. stav 2. Pravilnika o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblja Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija (br. 01-1/155-10 od 25.06.2020. godine), rukovodilac Odseka Niš Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, objavljuje

K o n k u r s
za izbor u zvanje predavača van radnog odnosa

 1. Jednog predavača van radnog odnosa, za izvođenje nastave iz užih oblasti Saobraćajnice i hidrotehnika sa organizacijom i tehnologijom građenja i Konstrukcije, vizuelizacija i materijalizacija u građevinarstvu.
 2. Kandidati na konkurs dostavljaju:
  • prijavu na konkurs;
  • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju najmanje master akademskih studija, odnosno studija u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine;
  • biografiju o svom dosadašnjem radu;
  • uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju.
 1. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, Aleksandra Medvedeva 20., Niš, sa naznakom: za Konkurs. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Rukovodilac Odseka Niš
Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija
dr Srđan Jovković, prof. struk.studija