Грађевинске конструкције и управљање изградњом

Научна област: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Сврха студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом мастер струковних студија је образовање високо стручног кадра из области грађевинарства као велике привредне гране са важном улогом у укупном развоју друштва. Формирање стручног кадра који ће, кроз похађање часова активне наставе и стручо оспособљавање током обављања стручне праксе уз надзор еминентних стручњака уобласти грађевинараства, бити оспособљен за рад у грађевинскох пракси је од значаја за привредни развој у Србији. Садржај наставе која ће се изводити у оквиру стручних и стручно-апликативних предмета прилагођен је актуелном тренутку и потреби да кадрови инжењерске струке буду образовани мултидисциплинарно, па ће тако студенти за време студија усвојити правила пројектовања и извођења радова на изградњи објеката која су у складу са начелима одрживог развоја, заштите животне средине, енергетске ефикасности зграда, безбедности и здравља на раду и модерних стандарда за изградњу објеката да би правовремено и адекватно допринели испуњењу потреба савременог друштва. Студијски програм Грађевинске конструкције и управљање изградњом мастер струковних студија пружа студенту могућност да усвоји компетенције широког распона из домена израде пројеката и извођења свих врста грађевинских објеката (нискоградње, високоградње и хидроградње) стандардних величина или мањих капацитета.
Сврха студијског програма је у складу са основним циљевима високошколске установе, а то је континуирано побољшавање и ревизија студијских програма заснована на показатељима квалитета и увођење нових програма у складу потребама привреде.
Савладавањем свих елемената студијског програма студент постаје струковни мастер инжењер грађевинарства са адекватним компетенцијама за рад у привредним друштвима и јавним институцијама на пословима који спадају у област грађевинарства. Нека од занимања које студенти могу обављати по завршетку студијског програма су: одговорни руководилац радова у оквиру високоградње, нискоградње и хидроградње, грађевински инжењер у ЈП везаним за грађевинску делатност, управним и инспекцијским органима у општини, сарадник у изради техничке документације, пројектант грађевинских конструкција и др.
Садржај студијског програма усклађен је садржајима међународних високошколских установа са истом врстом студија. Поред тога, садржај студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом усмерен је и на:

 • унапређење кључних аспеката привреде у Србији: квалитетну организацију и реализацију радног процеса, уз максимално искоришћење сопствених потенцијала, знања и вештина, и континуалну иновацију производног процеса уз минимални утицај на животну средину;
 • повећане захтеве привреде за кадровима са савременим вештинама, знањима и способностима из области грађевинарства;
 • повезивање образовања из области грађевинског инжењерства и тржишта рада и стварање бољих веза;
 • постизање равнотеже између општег и стручног образовања;
 • актуелне потребе тржишта за повезивањем образовања из области грађевинарства и управљања, ради унапређења процеса изградње у свим фазама, од пројектовања пројектовања, преко уговарања и извођења радова, до самог процеса експлоатације објеката;
 • будуће усавршавање наставних планова и програма: увођење нових програма, курсева; дефинисање професионалне праксе у правцу све интензивније сарадње са привредом;
 • стицање диплома и квалификација другог нивоа студија, усклађених са европским стандардима;
 • унапређење квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуацију резултата, како студената, тако и наставника, односно студијског програма у целини;
 • правовремено иновирање опреме и наставног материјала;
 • адекватно опште техничко образовање за наставак рада у различитим областима струке.

Имајући у виду све своје ресурсе и дугогодишње искуство у образовању инжењера, а прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања, ВТШ Ниш је јасно поставила и истакла опште и специфичне циљеве постојања студијског програма мастер струковних студија Грађевинске конструкције и управљање изградњом, који су усклађени са циљевима високог образовања утврђених законом као и актима Високе техничке школе струковних студија Ниш. Општи циљ Школе кроз овај студијски програм је да оспособи студенте да стекну општа и стручна знања и вештине, потребне за укључивање у радни процес и квалитетно обављање струковне делатности из области грађевинарства.
Поред тога, Школа је идентификовала још и следеће опште циљеве студијског програма:

 • образовање оријентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења,
 • подстицање сопственог систематског учења студената кроз индивидуални и групни рад,
 • постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима,
 • усклађеност са поставкама Болоњског процеса итд.

Студијски програм, поред општих, има и специфичне или посебне циљеве. То су:

 • оспособљење студената да компетентно анализирају и решавају проблеме из области грађевинарства,
 • стицање знања о примени стандарда, закона и норми у грађевинарству,
 • стицање знања неопходних за процес израде техничке документације неопходне за реализацију грађевинских пројеката,
 • оспособљавање за вођење процеса изградње објеката нискоградње и високоградње
 • оспособљавање за вођење надзора над изградњом објеката нискоградње и високоградње,
 • оспособљавање за управаљање процесом одржавања објеката нискоградње и високоградње,
 • познавање производње, процеса, законске регулативе и процедура приликом изградње грађевинских објеката,
 • разумевање важности струке и деловања стручњака у подручјуграђевинарства у ширем друштвеном контексту,
 • способност интегрисања теоријских основа управљања пројектима са практичним радом и економичног управљања ресурсима у грађевинарству.

Исход процеса учења је стручњак који поседује потребна теоријска и практична знања из области грађевинарства и изграђену свест о социјалним и еколошким аспектима струке, и начелима професионалне етике.
Савладавањем студијског програма мастер струковних студија Грађевинске конструкције и управљање изградњом, студент унапређује постојеће компетенције стечене на основним студијма и стиче нове за квалитетно обављање стручних делатности у области грађевинарства. Опште компетенције свршеног студента мастер струковних студија Грађевинске конструкције и управљање изградњом су:

 • способност препознавања, представљања и решавања проблемa из инжењерске праксе,
 • способног разумевања међузависности грађевинских објеката и природног окружења ради остварења минималног негативног утицаја на животну средину приликом изградње,
 • коришћење уобичајених рачунарских алата за израду докумената, презентација, спровођење прорачуна и симулација,
 • размењивање информација, идеја, као и рад са особама из струке и ван ње на разматрању адекватних решења за конкретне проблеме из области грађевинарства,
 • сарадња у стручном тимском раду,
 • логичко расуђивање и доношење етичких одлука у решавању инжењерских проблема,
 • самостално претраживање и коришћење литературе из области грађевинарства и других сродних области.

По завршетку мастер студија студент стиче следеће компетенције специфичне за област Грађевинарства:

 • примена савремених стандарда у процесу пројектовања, изградње и одржавања грађевинских објеката, као и стандарда везаних за енергетску ефикасност зграда и заштиту животне средине,
 • пројектовање и извођење грађевинских радова код свих врсти грађевинских објеката,
 • познавање различитих карактеристика грађевинских материјала и технологија, избор и њихова адекватна примена у конкретним условима,
 • познавање и правилна примена одговарајућих конструктивних система у зависности од услова градње,
 • разрада пројеката и израда техничке документације,
 • примена метода оптимизације у организацији изградње,
 • применa инжењерских, организационих и административних мера за безбедан рад на градилишту;
 • примена рачунских модела за решавање инжењерских проблема у грађевинарству,
 • праћење развоја изабране области грађевинског инжењерства и континуирано усавршавањe.

Опис исхода учења

Исход овог студијског програма је стручњак са ширим и темељнијим знањем у области пројектовања, изградње и одржавања грађевинских конструкција које се надовезује на знање које је стекао на основним студијама. Струковни мастер инжењери грађевинарства оспособљени су за ангажовање у читавом низу државних, јавних и приватних предузећа и институција, различитих организација и консултантских фирми које делују у области грађевинарства.

 

КУРИКУЛУМ – Грађевинске конструкције и управљање изградњом