Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom

Naučna oblast: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Svrha studijskog programa Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom master strukovnih studija je obrazovanje visoko stručnog kadra iz oblasti građevinarstva kao velike privredne grane sa važnom ulogom u ukupnom razvoju društva. Formiranje stručnog kadra koji će, kroz pohađanje časova aktivne nastave i stručo osposobljavanje tokom obavljanja stručne prakse uz nadzor eminentnih stručnjaka uoblasti građevinarastva, biti osposobljen za rad u građevinskoh praksi je od značaja za privredni razvoj u Srbiji. Sadržaj nastave koja će se izvoditi u okviru stručnih i stručno-aplikativnih predmeta prilagođen je aktuelnom trenutku i potrebi da kadrovi inženjerske struke budu obrazovani multidisciplinarno, pa će tako studenti za vreme studija usvojiti pravila projektovanja i izvođenja radova na izgradnji objekata koja su u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti zgrada, bezbednosti i zdravlja na radu i modernih standarda za izgradnju objekata da bi pravovremeno i adekvatno doprineli ispunjenju potreba savremenog društva. Studijski program Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom master strukovnih studija pruža studentu mogućnost da usvoji kompetencije širokog raspona iz domena izrade projekata i izvođenja svih vrsta građevinskih objekata (niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje) standardnih veličina ili manjih kapaciteta.
Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim ciljevima visokoškolske ustanove, a to je kontinuirano poboljšavanje i revizija studijskih programa zasnovana na pokazateljima kvaliteta i uvođenje novih programa u skladu potrebama privrede.
Savladavanjem svih elemenata studijskog programa student postaje strukovni master inženjer građevinarstva sa adekvatnim kompetencijama za rad u privrednim društvima i javnim institucijama na poslovima koji spadaju u oblast građevinarstva. Neka od zanimanja koje studenti mogu obavljati po završetku studijskog programa su: odgovorni rukovodilac radova u okviru visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, građevinski inženjer u JP vezanim za građevinsku delatnost, upravnim i inspekcijskim organima u opštini, saradnik u izradi tehničke dokumentacije, projektant građevinskih konstrukcija i dr.
Sadržaj studijskog programa usklađen je sadržajima međunarodnih visokoškolskih ustanova sa istom vrstom studija. Pored toga, sadržaj studijskog programa Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom usmeren je i na:

 • unapređenje ključnih aspekata privrede u Srbiji: kvalitetnu organizaciju i realizaciju radnog procesa, uz maksimalno iskorišćenje sopstvenih potencijala, znanja i veština, i kontinualnu inovaciju proizvodnog procesa uz minimalni uticaj na životnu sredinu;
 • povećane zahteve privrede za kadrovima sa savremenim veštinama, znanjima i sposobnostima iz oblasti građevinarstva;
 • povezivanje obrazovanja iz oblasti građevinskog inženjerstva i tržišta rada i stvaranje boljih veza;
 • postizanje ravnoteže između opšteg i stručnog obrazovanja;
 • aktuelne potrebe tržišta za povezivanjem obrazovanja iz oblasti građevinarstva i upravljanja, radi unapređenja procesa izgradnje u svim fazama, od projektovanja projektovanja, preko ugovaranja i izvođenja radova, do samog procesa eksploatacije objekata;
 • buduće usavršavanje nastavnih planova i programa: uvođenje novih programa, kurseva; definisanje profesionalne prakse u pravcu sve intenzivnije saradnje sa privredom;
 • sticanje diploma i kvalifikacija drugog nivoa studija, usklađenih sa evropskim standardima;
 • unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluaciju rezultata, kako studenata, tako i nastavnika, odnosno studijskog programa u celini;
 • pravovremeno inoviranje opreme i nastavnog materijala;
 • adekvatno opšte tehničko obrazovanje za nastavak rada u različitim oblastima struke.

Imajući u vidu sve svoje resurse i dugogodišnje iskustvo u obrazovanju inženjera, a prilagođavajući se savremenim zahtevima i standardima visokoškolskog obrazovanja, VTŠ Niš je jasno postavila i istakla opšte i specifične ciljeve postojanja studijskog programa master strukovnih studija Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom, koji su usklađeni sa ciljevima visokog obrazovanja utvrđenih zakonom kao i aktima Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš. Opšti cilj Škole kroz ovaj studijski program je da osposobi studente da steknu opšta i stručna znanja i veštine, potrebne za uključivanje u radni proces i kvalitetno obavljanje strukovne delatnosti iz oblasti građevinarstva.
Pored toga, Škola je identifikovala još i sledeće opšte ciljeve studijskog programa:

 • obrazovanje orijentisano ka studentima, njihovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima učenja,
 • podsticanje sopstvenog sistematskog učenja studenata kroz individualni i grupni rad,
 • postizanje obrazovnog procesa u skladu sa najvišim standardima,
 • usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa itd.

Studijski program, pored opštih, ima i specifične ili posebne ciljeve. To su:

 • osposobljenje studenata da kompetentno analiziraju i rešavaju probleme iz oblasti građevinarstva,
 • sticanje znanja o primeni standarda, zakona i normi u građevinarstvu,
 • sticanje znanja neophodnih za proces izrade tehničke dokumentacije neophodne za realizaciju građevinskih projekata,
 • osposobljavanje za vođenje procesa izgradnje objekata niskogradnje i visokogradnje
 • osposobljavanje za vođenje nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje i visokogradnje,
 • osposobljavanje za upravaljanje procesom održavanja objekata niskogradnje i visokogradnje,
 • poznavanje proizvodnje, procesa, zakonske regulative i procedura prilikom izgradnje građevinskih objekata,
 • razumevanje važnosti struke i delovanja stručnjaka u područjugrađevinarstva u širem društvenom kontekstu,
 • sposobnost integrisanja teorijskih osnova upravljanja projektima sa praktičnim radom i ekonomičnog upravljanja resursima u građevinarstvu.

Ishod procesa učenja je stručnjak koji poseduje potrebna teorijska i praktična znanja iz oblasti građevinarstva i izgrađenu svest o socijalnim i ekološkim aspektima struke, i načelima profesionalne etike.
Savladavanjem studijskog programa master strukovnih studija Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom, student unapređuje postojeće kompetencije stečene na osnovnim studijma i stiče nove za kvalitetno obavljanje stručnih delatnosti u oblasti građevinarstva. Opšte kompetencije svršenog studenta master strukovnih studija Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom su:

 • sposobnost prepoznavanja, predstavljanja i rešavanja problema iz inženjerske prakse,
 • sposobnog razumevanja međuzavisnosti građevinskih objekata i prirodnog okruženja radi ostvarenja minimalnog negativnog uticaja na životnu sredinu prilikom izgradnje,
 • korišćenje uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i simulacija,
 • razmenjivanje informacija, ideja, kao i rad sa osobama iz struke i van nje na razmatranju adekvatnih rešenja za konkretne probleme iz oblasti građevinarstva,
 • saradnja u stručnom timskom radu,
 • logičko rasuđivanje i donošenje etičkih odluka u rešavanju inženjerskih problema,
 • samostalno pretraživanje i korišćenje literature iz oblasti građevinarstva i drugih srodnih oblasti.

Po završetku master studija student stiče sledeće kompetencije specifične za oblast Građevinarstva:

 • primena savremenih standarda u procesu projektovanja, izgradnje i održavanja građevinskih objekata, kao i standarda vezanih za energetsku efikasnost zgrada i zaštitu životne sredine,
 • projektovanje i izvođenje građevinskih radova kod svih vrsti građevinskih objekata,
 • poznavanje različitih karakteristika građevinskih materijala i tehnologija, izbor i njihova adekvatna primena u konkretnim uslovima,
 • poznavanje i pravilna primena odgovarajućih konstruktivnih sistema u zavisnosti od uslova gradnje,
 • razrada projekata i izrada tehničke dokumentacije,
 • primena metoda optimizacije u organizaciji izgradnje,
 • primena inženjerskih, organizacionih i administrativnih mera za bezbedan rad na gradilištu;
 • primena računskih modela za rešavanje inženjerskih problema u građevinarstvu,
 • praćenje razvoja izabrane oblasti građevinskog inženjerstva i kontinuirano usavršavanje.

Opis ishoda učenja

Ishod ovog studijskog programa je stručnjak sa širim i temeljnijim znanjem u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja građevinskih konstrukcija koje se nadovezuje na znanje koje je stekao na osnovnim studijama. Strukovni master inženjeri građevinarstva osposobljeni su za angažovanje u čitavom nizu državnih, javnih i privatnih preduzeća i institucija, različitih organizacija i konsultantskih firmi koje deluju u oblasti građevinarstva.

 

KURIKULUM – Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom