Информационе технологије и системи

Научна област: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Овај програм је предат 23. маја 2019. године и налази се у поступку акредитације!

 

Сврха студијског програма Информационе технологије и системи је образовање студената за професију Струковног мастер инжењера електротехнике и рачунарства из области информационих технологија у складу са потребама привреде и друштва у целини.
Студијски програм Информационе технологије и системи образује студенте да примењују различите вештине и знања. Студенти своје вештине и знања стичу преко реализације студијског програма кроз двогодишње студије са четири семестара, уз најсавременији наставни процес применом: аудио–визуелне, интерактивне, теоријске и практичне наставе, које се спроводе извођењем лабораторијских и показних вежби, стручне праксе, посете фирмама и установама итд.
Реализација овог студијског програма обезбеђује стицање способности и вештина за успешну примену информационих технологија у производњи, одржавању и експлоатацији средстава рада у складу са светским искуствима.
На студијском програму Информационе технологије и системи студенти се оспособљавају да успешно задовоље све организације које имају потребу да примене рачунаре за пројектовање, реализацију и изучавање софтвера у рачунарским системима који се односи на агилно пословање, пословна софтверска решења, заштиту и безбедност података, пословну аналитику и др.
Осим што нуди исти садржај програма као и остале водеће светске струковне школе, студијски програм Информационе технологије и системи  нуди и:

 • задовољавање повећаних захтева привреде у погледу оспособљавања кадрова за стицање нових вештина, знања и способности из ове области,
 • савремено повезивање образовања из области информационих технологија и тржишта рада и стварање флексибилнијих веза,
 • даље усавршавање наставних планова и програма, што подразумева осавремењавање курикулума, увођење нових предмета, другачије дефинисање професионалне праксе, обезбеђивање услова за стицање система сертификата и система диплома и квалификација усклађених са европским стандардима,
 • обезбеђивање квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуацију резултата  студената и наставника, односно студијског програма у целини, иновирање опреме и наставног материјала.

Своје дугогодишње искуство у развоју кадра из области електротехнике и рачунарства уз прилагођавање савременим захтевима и стандардима високог образовања усмерно је и уграђено у опште и посебне циљеве студијског програма мастер струковних студија Информационе технологије и системи. Општи циљеви мастер струковних студија Информационе технологије и системи су усклађени са циљевима високог образовања утврђених законом као и актима Високе техничке школе струковних студија Ниш. Општи циљеви су усаглашени са одгoвaрајућом квалификацијом и исказани су кроз знања, вештине, способности и ставове које ће будући струковни мастер инжењери стећи. Општи циљеви мастер струковнх студија Информационе технологије и системи су:

 • постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима и усклађеност са поставкама Болоњског процеса;
 • образовање орјентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења;
 • подстицање индивидуалног учења студената кроз самостални и групни рад;
 • велики избор програмских садржаја кроз избор из групе изборних предмета;
 • развој новог техничког, економског и еколошки опредељеног размишљања студената, сходно актуелном техно-економском моменту.

Посебни циљеви овог студијског програма усмерни су на то да студент стекне нова и допуни постојећа знања стечена на основним струковним или академским студијама и овлада истима из области информационих технологија и примени их у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар области у којима информационе технологије имају адекватну примену. На тај начин студенти ће стећи основ за развој критичког размишљања и примену знања у прaкси, овладаће потребним  вештинама и биће способни да интегришу знања из области информационих технологиија, рачунарстава и пословних решења. Студенти ће бити оспособљени да решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања стручним етичким одгворностима, повезаним са применом њиховог знања. Посебни циљеви мастер струковних студија Информационе технологије и системи су да студенти:

 • усвоје напредне појмове из области информационих технологија;
 • буду оспособљени за коришћење савремених софтверских пакета у области пројектовања, графике, мултимедија и других области;
 • буду оспособљени за пројектовање и тестирање софтверских система;
 • буду оспособљени за коришћење и пројектовање интелигентних система;
 • усвоје знања из области уграђених оперативних система и програмирања;
 • усвајање знања о методама заштите података и безбедности апликација;
 • буду оспособљени да самостално креирају пословна софтверска решења;

Стечена знања, вештине и ставови омогући ће студентима да успешно решавају практичне проблеме из области информационих технологија у привредним друштвима и јавним установама. Постављени циљеви се периодично преиспитују и усклађују са кретањима у друштву и правцима развоја техничко-технолошких наука.

На бази постављених циљева, jaсно су дефинисани и исходи студијског програма на основу којих је урађен и цео курикулум.

Савладавањем програмских садржаја студијског програма мастер струковних студија Информационе технологије и системи, студент стиче кроз компетенције, одговарајућу квалификацију са продубљеним нивоом знања, вештина, способности и ставова, која ће му омогућити квалитетно обављање послова у области информационих технологија. Опште компетенције свршеног студента мастер струковних студија Информационе технологије и системи су:

 • способност примене стеченог знања и вештина из више различитих области у информационим технологијама и системима;
 • способност интеграције информационих технологија и система у окружење корисника;
 • способност развоја софтвера и хардвера на савременим платформама у области ИКТ-а;
 • способност критичке анализе и оцењивања перформанси рада информационих система на основу постављених захтева корисника;
 • способност практичне примeне савремених развојних алата и технологија у циљу повећања безбедности информационих система;
 • способност критичке оценe улоге софтверских алата у информационим технологијама и уочавање предности и недостатака коришћених методологија;
 • способност препознавања потребе за сталним професионалним усавршавањем;
 • способност разумевање етичких, безбедносних и општих друштвених питања у ужем и ширем друштвеном окружењу.

Савладавањем програмских садржаја студијског програма Информационе технологије и системи студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање принципа и метода коришћених у информационим технологијама;
 • праћење, упознавање и селекција савремених достигнућа у области ИКТ-а које обухватају Интернет, ембедид и клауд програмирање;
 • интеграција основних и посебних знања из области ИКТ технологија, а посебно хардверских и софтверских платформи, база података и анализе података;
 • коришћење савремених алата и методологија у прикупљању, визуелизацији, анализи, преносу, складиштењу и заштити података;
 • развој и одржавање платформски независних интернет апликација, мобилних апликација и ИоТ апликација;
 • решавање конкретних пословних потреба корисника коришћењем слободног софтвера;
 • примена интелигентних система у процесу одлучивања и анализе великих скупова података и апликација;
 • развoj, анализа и експлоатација интелигентних система за предикцију, идентификацију, дијагностику и управљање;
 • приказ креативних идеја и пословна примена.

Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација.

 

КУРИКУЛУМ – Информационе технологије и системи