Informacione tehnologije i sistemi

Naučna oblast: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

Ovaj program je predat 23. maja 2019. godine i nalazi se u postupku akreditacije!

 

Svrha studijskog programa Informacione tehnologije i sistemi je obrazovanje studenata za profesiju Strukovnog master inženjera elektrotehnike i računarstva iz oblasti informacionih tehnologija u skladu sa potrebama privrede i društva u celini.
Studijski program Informacione tehnologije i sistemi obrazuje studente da primenjuju različite veštine i znanja. Studenti svoje veštine i znanja stiču preko realizacije studijskog programa kroz dvogodišnje studije sa četiri semestara, uz najsavremeniji nastavni proces primenom: audio–vizuelne, interaktivne, teorijske i praktične nastave, koje se sprovode izvođenjem laboratorijskih i pokaznih vežbi, stručne prakse, posete firmama i ustanovama itd.
Realizacija ovog studijskog programa obezbeđuje sticanje sposobnosti i veština za uspešnu primenu informacionih tehnologija u proizvodnji, održavanju i eksploataciji sredstava rada u skladu sa svetskim iskustvima.
Na studijskom programu Informacione tehnologije i sistemi studenti se osposobljavaju da uspešno zadovolje sve organizacije koje imaju potrebu da primene računare za projektovanje, realizaciju i izučavanje softvera u računarskim sistemima koji se odnosi na agilno poslovanje, poslovna softverska rešenja, zaštitu i bezbednost podataka, poslovnu analitiku i dr.
Osim što nudi isti sadržaj programa kao i ostale vodeće svetske strukovne škole, studijski program Informacione tehnologije i sistemi  nudi i:

 • zadovoljavanje povećanih zahteva privrede u pogledu osposobljavanja kadrova za sticanje novih veština, znanja i sposobnosti iz ove oblasti,
 • savremeno povezivanje obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija i tržišta rada i stvaranje fleksibilnijih veza,
 • dalje usavršavanje nastavnih planova i programa, što podrazumeva osavremenjavanje kurikuluma, uvođenje novih predmeta, drugačije definisanje profesionalne prakse, obezbeđivanje uslova za sticanje sistema sertifikata i sistema diploma i kvalifikacija usklađenih sa evropskim standardima,
 • obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluaciju rezultata  studenata i nastavnika, odnosno studijskog programa u celini, inoviranje opreme i nastavnog materijala.

Svoje dugogodišnje iskustvo u razvoju kadra iz oblasti elektrotehnike i računarstva uz prilagođavanje savremenim zahtevima i standardima visokog obrazovanja usmerno je i ugrađeno u opšte i posebne ciljeve studijskog programa master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi. Opšti ciljevi master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi su usklađeni sa ciljevima visokog obrazovanja utvrđenih zakonom kao i aktima Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš. Opšti ciljevi su usaglašeni sa odgovarajućom kvalifikacijom i iskazani su kroz znanja, veštine, sposobnosti i stavove koje će budući strukovni master inženjeri steći. Opšti ciljevi master strukovnh studija Informacione tehnologije i sistemi su:

 • postizanje obrazovnog procesa u skladu sa najvišim standardima i usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa;
 • obrazovanje orjentisano ka studentima, njihovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima učenja;
 • podsticanje individualnog učenja studenata kroz samostalni i grupni rad;
 • veliki izbor programskih sadržaja kroz izbor iz grupe izbornih predmeta;
 • razvoj novog tehničkog, ekonomskog i ekološki opredeljenog razmišljanja studenata, shodno aktuelnom tehno-ekonomskom momentu.

Posebni ciljevi ovog studijskog programa usmerni su na to da student stekne nova i dopuni postojeća znanja stečena na osnovnim strukovnim ili akademskim studijama i ovlada istima iz oblasti informacionih tehnologija i primeni ih u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar oblasti u kojima informacione tehnologije imaju adekvatnu primenu. Na taj način studenti će steći osnov za razvoj kritičkog razmišljanja i primenu znanja u praksi, ovladaće potrebnim  veštinama i biće sposobni da integrišu znanja iz oblasti informacionih tehnologiija, računarstava i poslovnih rešenja. Studenti će biti osposobljeni da rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja stručnim etičkim odgvornostima, povezanim sa primenom njihovog znanja. Posebni ciljevi master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi su da studenti:

 • usvoje napredne pojmove iz oblasti informacionih tehnologija;
 • budu osposobljeni za korišćenje savremenih softverskih paketa u oblasti projektovanja, grafike, multimedija i drugih oblasti;
 • budu osposobljeni za projektovanje i testiranje softverskih sistema;
 • budu osposobljeni za korišćenje i projektovanje inteligentnih sistema;
 • usvoje znanja iz oblasti ugrađenih operativnih sistema i programiranja;
 • usvajanje znanja o metodama zaštite podataka i bezbednosti aplikacija;
 • budu osposobljeni da samostalno kreiraju poslovna softverska rešenja;

Stečena znanja, veštine i stavovi omogući će studentima da uspešno rešavaju praktične probleme iz oblasti informacionih tehnologija u privrednim društvima i javnim ustanovama. Postavljeni ciljevi se periodično preispituju i usklađuju sa kretanjima u društvu i pravcima razvoja tehničko-tehnoloških nauka.

Na bazi postavljenih ciljeva, jasno su definisani i ishodi studijskog programa na osnovu kojih je urađen i ceo kurikulum.

Savladavanjem programskih sadržaja studijskog programa master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi, student stiče kroz kompetencije, odgovarajuću kvalifikaciju sa produbljenim nivoom znanja, veština, sposobnosti i stavova, koja će mu omogućiti kvalitetno obavljanje poslova u oblasti informacionih tehnologija. Opšte kompetencije svršenog studenta master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi su:

 • sposobnost primene stečenog znanja i veština iz više različitih oblasti u informacionim tehnologijama i sistemima;
 • sposobnost integracije informacionih tehnologija i sistema u okruženje korisnika;
 • sposobnost razvoja softvera i hardvera na savremenim platformama u oblasti IKT-a;
 • sposobnost kritičke analize i ocenjivanja performansi rada informacionih sistema na osnovu postavljenih zahteva korisnika;
 • sposobnost praktične primene savremenih razvojnih alata i tehnologija u cilju povećanja bezbednosti informacionih sistema;
 • sposobnost kritičke ocene uloge softverskih alata u informacionim tehnologijama i uočavanje prednosti i nedostataka korišćenih metodologija;
 • sposobnost prepoznavanja potrebe za stalnim profesionalnim usavršavanjem;
 • sposobnost razumevanje etičkih, bezbednosnih i opštih društvenih pitanja u užem i širem društvenom okruženju.

Savladavanjem programskih sadržaja studijskog programa Informacione tehnologije i sistemi student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:

 • temeljno poznavanje i razumevanje principa i metoda korišćenih u informacionim tehnologijama;
 • praćenje, upoznavanje i selekcija savremenih dostignuća u oblasti IKT-a koje obuhvataju Internet, embedid i klaud programiranje;
 • integracija osnovnih i posebnih znanja iz oblasti IKT tehnologija, a posebno hardverskih i softverskih platformi, baza podataka i analize podataka;
 • korišćenje savremenih alata i metodologija u prikupljanju, vizuelizaciji, analizi, prenosu, skladištenju i zaštiti podataka;
 • razvoj i održavanje platformski nezavisnih internet aplikacija, mobilnih aplikacija i IoT aplikacija;
 • rešavanje konkretnih poslovnih potreba korisnika korišćenjem slobodnog softvera;
 • primena inteligentnih sistema u procesu odlučivanja i analize velikih skupova podataka i aplikacija;
 • razvoj, analiza i eksploatacija inteligentnih sistema za predikciju, identifikaciju, dijagnostiku i upravljanje;
 • prikaz kreativnih ideja i poslovna primena.

Ishodi učenja se opisuju prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija.

 

KURIKULUM – Informacione tehnologije i sistemi