Naučna oblast: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

OVAJ PROGRAM JE AKREDITOVAN 29. OKTOBRA 2020. godine!


INFORMATOR INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI


Program na master studijama je organizovan tako da se nastavlja nakon osnovnih studija. Posle sticanja diplome strukovnog inženjera u trajanju od 3 godine i sa ostvarenih 180 ESPB bodova, studenti mogu da nastave studiranje i na master programima u trajanju od 2 godine. Na taj način stiču zvanje strukovnog master inženjera, diplomu 2. stepena visokog obrazovanja, sa ostvarenih 120 ESPB bodova, što je sa osnovnim studijama ukupno 300 ESPB bodova.

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA

Svrha studijskog programa Informacione tehnologije i sistemi je obrazovanje studenata za profesiju Strukovnog master inženjera elektrotehnike i računarstva iz oblasti informacionih tehnologija u skladu sa potrebama privrede, kao i u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove. Ciljevi i zadaci visokoškolske ustanove su u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnološke nauke, a ogledaju se u ostvarivanju visokog obrazovanja u okviru akreditovanih studijskih programa.

Na studijskom programu Informacione tehnologije i sistemi studenti stiču kompetencije iz sledećih oblasti:

 • klijentske i serverske tehnologije,
 • programiranje mobilnih uređaja,
 • programiranje baza podataka,
 • bezbednost aplikacija,
 • inteligentni sistemi,
 • kreiranje i zaštita multimedijalnih sadžaja,
 • testiranje kvaliteta softvera i
 • analiza podataka.

Studenti će biti osposobljeni da obavljaju profesije i zanimanja u oblasti informacionih tehnologija i sistema kao što su:

 • programer klijent-sevrver aplikacija,
 • programer mobilnih uređaja,
 • projektant softvera i baza podataka,
 • tester softvera i administrator računarskih sistema.

Osim što nudi isti sadržaj programa kao i ostale vodeće svetske strukovne škole, studijski program Informacione tehnologije i sistemi  nudi i:

 • zadovoljavanje povećanih zahteva privrede u pogledu osposobljavanja kadrova za sticanje novih veština, znanja i sposobnosti iz ove oblasti,
 • savremeno povezivanje obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija i tržišta rada i stvaranje fleksibilnijih veza,
 • dalje usavršavanje nastavnih planova i programa, što podrazumeva osavremenjavanje kurikuluma, uvođenje novih predmeta, drugačije definisanje profesionalne prakse, obezbeđivanje uslova za sticanje sistema sertifikata i sistema diploma i kvalifikacija usklađenih sa evropskim standardima,
 • obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluaciju rezultata  studenata i nastavnika, odnosno studijskog programa u celini, inoviranje opreme i nastavnog materijala.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Svoje dugogodišnje iskustvo u razvoju kadra iz oblasti elektrotehnike i računarstva uz prilagođavanje savremenim zahtevima i standardima visokog obrazovanja usmerno je i ugrađeno u opšte i posebne ciljeve studijskog programa master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi. Opšti ciljevi master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi su usklađeni sa ciljevima visokog obrazovanja utvrđenih zakonom kao i aktima Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš. Opšti ciljevi su usaglašeni sa odgovarajućom kvalifikacijom i iskazani su kroz znanja, veštine, sposobnosti i stavove koje će budući strukovni master inženjeri steći.

Opšti ciljevi master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi su:

 • postizanje obrazovnog procesa u skladu sa najvišim standardima i usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa;
 • obrazovanje orjentisano ka studentima, njihovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima učenja;
 • podsticanje individualnog učenja studenata kroz samostalni i grupni rad;
 • veliki izbor programskih sadržaja kroz izbor iz grupe izbornih predmeta;
 • razvoj novog tehničkog, ekonomskog i ekološki opredeljenog razmišljanja studenata, shodno aktuelnom tehno-ekonomskom momentu.

Posebni ciljevi ovog studijskog programa usmerni su na to da student stekne nova i dopuni postojeća znanja stečena na osnovnim strukovnim ili akademskim studijama i ovlada istima iz oblasti informacionih tehnologija i primeni ih u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar oblasti u kojima informacione tehnologije imaju adekvatnu primenu. Na taj način studenti će steći osnov za razvoj kritičkog razmišljanja i primenu znanja u praksi, ovladaće potrebnim  veštinama i biće sposobni da integrišu znanja iz oblasti informacionih tehnologiija, računarstava i poslovnih rešenja. Studenti će biti osposobljeni da rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja stručnim etičkim odgvornostima, povezanim sa primenom njihovog znanja.

Posebni ciljevi master strukovnih studija Informacione tehnologije i sistemi su da studenti:

 • usvoje napredne pojmove iz oblasti informacionih tehnologija;
 • budu osposobljeni za korišćenje savremenih softverskih paketa u oblasti projektovanja, grafike, multimedija i drugih oblasti;
 • budu osposobljeni za projektovanje i testiranje softverskih sistema;
 • budu osposobljeni za korišćenje i projektovanje inteligentnih sistema;
 • usvoje znanja iz oblasti ugrađenih operativnih sistema i programiranja;
 • usvajanje znanja o metodama zaštite podataka i bezbednosti aplikacija;
 • budu osposobljeni da samostalno kreiraju poslovna softverska rešenja;

KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA

Stečena znanja, veštine i stavovi omogući će studentima da uspešno rešavaju praktične probleme iz oblasti informacionih tehnologija u privrednim društvima i javnim ustanovama. Postavljeni ciljevi se periodično preispituju i usklađuju sa kretanjima u društvu i pravcima razvoja tehničko-tehnoloških nauka.

Na bazi postavljenih ciljeva, jasno su definisani i ishodi studijskog programa na osnovu kojih je urađen i ceo kurikulum.

Savladavanjem programskih sadržaja studijskog programa Informacione tehnologije i sistemi student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:

 • poznavanje i razumevanje strukture, i značaja infrmacionih tehnologija i sistema,
 • rešavanje konkretnih problema korišćenjem naučnih i stručnih metoda i postupaka,
 • povezivanje i primena znanja iz oblasti informacionih tehnologija i sistema,
 • praćenje i primena novina u literaturi i struci,
 • spretnost u upotrebi stečenog znanja, koje omogućavaju studentima da stečena znanja i veštine uspešno primene u rešavanju realnih problema složenih privrednih i poslovnih sistema, kod transfera tehnologije ili inoviranja razvojnih i upravljačkih procesa u oblasti informacionih tehnologija i srodnih disciplina.

Pored ciljeva, definisani su i očekivani ishodi učenja, predstavljeni kroz znanja, veštine, sposobnosti i stavove. Ishodi učenja se opisuju prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija.

Na bazi prezentovanih nivoa znanja i stečenih veština, nakon završetka ovih studija treba da budu osposobljeni da:

 • primene stečeno znanje i veštine iz više različitih oblasti u informacionim tehnologijama i sistemima (klijentske i serverske tehnologije, mrežni uređaji, sistemi za smeštanje podataka, programiranje na različitim platformama, baze podataka, testiranje softvera);
 • sprovedu integraciju informacionih tehnologija i sistema u okruženje korisnika;
 • realizuju softverska i hardverska rešenja na savremenim platformama u oblasti informacionih tehnologija i sistema (mobilni i IoT uređaji);
 • sprovedu kritičku analizu i ocenjivanja performansi rada i optimizaciju informacionih sistema na osnovu postavljenih zahteva korisnika (validacija i testiranje softvera);
 • praktično primene savremene razvojne alate i tehnologije u cilju povećanja bezbednosti informacionih sistema (pen test i testovi bezbednosti);
 • prepoznaju potrebu za stalnim profesionalnim usavršavanjem;
 • timski rade u poznatom i nepoznatom okruženju;
 • organizuju i kontrolišu sopstveni rad i rad drugih i obučavaju druge za rad planiraju i realizuju primenjena istraživanja.

 

KNJIGA PREDMETA – Informacione tehnologije i sistemi                    INFORMATOR 2020

 

USLOVI UPISA

Na master strukovne studije Informacione tehnologije i sistemi može se upisati lice koje ima:

 • prvi stepen visokog obrazovanja stečeno na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama iz odgovarajuće stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, tj. lice koje je ostvarilo 180 ESPB bodova;
 • drugi stepen strukovnih studija (specijalističke strukovne studije) iz odgovarajuće stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka;
 • završene studije po propisima koji su važili pre donošenje Zakona o visokom obrazovanju, pod uslovom da je stečena diploma najmanje ekvivalentna diplomi osnovnih strukovnih studija u skladu sa Zakonom.

Za upis na master strukovne studije u okviru obrazovno-naučnih polja tehničko-tehnoloških nauka i prirodno-matematičkih nauka odgovarajuće stručne oblasti za studijski program Informacione tehnologije i sistemi su:

 • elektrotehničko i računarsko inženjerstvo,
 • računarske nauke,
 • mašinsko inženjerstvo,
 • rudarsko inženjerstvo,
 • tehnološko inženjerstvo i
 • metalurško inženjerstvo.

Upis budućih studenata vrši se pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Škole. Upis na master strukovne studije vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje direktor Škole. Konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, kao i internet stranici Škole. Sadržaj konkursa definisan je Pravilnikom Škole. Predviđeni broj studenata koji se upisuje na studijski program je 32, što je u skladu sa kadrovskim, prostornim i tehničkim mogućnostima Škole.

Izbor kandidata

a) Izbor kandidata za upis u prvu godinu master strukovnih studija obavlja se  na osnovu rang liste. Rang lista se sačinjava prema ostvarenoj prosečnoj oceni u toku osnovnih studija tako što se prosečna ocena pomnoži brojem šest, pa kandidat po ovom osnovu može steći najmanje 36, a najviše 60 bodova. Prema rezultatu ostvarenom na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 40 bodova.

b) U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većom prosečnom ocenom iz grupe stručno-aplikativnih predmeta i bodove za objavljene radove, učešća na projektima, patente i izume.

v) Visoka tehnička škola strukovnih studija utvrđuje jedinstvenu rang listu svih prijavljenih kandidata na master strukovnim studijama. Mesto na jedinstvenoj rang listi određuje da li kandidat može biti uspisan na master strukovne studije na osnovu objavljenog Konkursa.

g) Učesnik Konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način propisan konkursom i u skladu sa navedenim kriterijumima može podneti prigovor direktoru Škole u roku od 24 časa od objavljivanja jedinstvene rang liste. Direktor Škole odlučuje o prigovoru u roku od 24 časa. Kandidat nezadovoljan odlukom direktora može podneti žalbu Savetu u roku od 24 časa od dobijanja odluke. Savet odlučuje po žalbi u roku od dva dana. Po isteku roka za prigovore odnosno žalbe, Škola objavljuje konačnu rang listu svih kandidata.

d) Ako se kandidat koji je na to stekao pravo ne upiše u roku predviđenim konkursom, umesto njega se upisuje naredni kandidat sa rang liste koji ispunjava sve uslove.

 

Sprovođenjem raspisanog konkursa i utvrđivanjem redosleda kandidata na master strukovnim studijama bavi se Komisija za upis na master strukovne studije koju imenuje direktor Škole na predlog Nastavno-stručnog veća.