O Školi

Visoka tehnička škola strukovnih studija – Niš

 
 

Visoka tehnička škola škola strukovnih studija iz Niša je ugledna visokoškolska institucija sa 43 godina dugom tradicijom u visokom obrazovanju. U sklopu reforme visokog obrazovanja, Škola je 2007. godine postala akreditovana samostalna državna ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne specijalističke i master strukovne studije (prvi i drugi stepen visokog obrazovanja) u okviru naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

Svi studijski programi, kako na osnovnim tako i na specijalističkim studijama, su akreditovani, urađeni po principima Bolonjske deklaracije i usaglašeni sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.

Vršeći samovrednovanje, Škola svojom politikom kvaliteta teži konstantnom poboljšanju nastavnog procesa čime se postiže kvalitetnije studiranje.


STUDIJSKI PROGRAMI

Na osnovu pozitivne odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Ministarstvo prosvete i sporta dalo je Dozvolu za rad Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu i odobrilo sledeće strudijske programe:


OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE – trogodišnje studije od 180 ESPB na sledećim studijskim programima:

     INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

     DRUMSKI SAOBRAĆAJ

     KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

     SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE

     GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

     ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


MASTER STRUKOVNE STUDIJE – dvogodišnje studije od 120 ESPB na sledećim studijskim programima:

     UPRAVLJANJE OTPADOM

     MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Nakon završenih osnovnih studija stiče se prvi stepen visokog obrazovanja i stručni naziv (zvanje) strukovni inženjer odgovarajuće oblasti (eng. bachelor appl.), a nakon završenih specijalističkih studija stiče se drugi stepen visokog obrazovanja i stručni naziv (zvanje) specijalista odgovarajuće oblasti.