OBAVEŠTENJE

za overu letnjeg semestra na osnovnim, specijalističkim i master studijama u školskoj 2017/2018. godini

Overa letnjeg semestra za osnovne, specijalističke i master studije vršiće se u periodu od 04. do 07. juna 2018. godine od 9 do 13 časova.
Za overu semestra potrebno je:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika (važi samo za osnovne studije);
– Jedan popunjen obrazac semestralnog lista;
– Anketa (popunjava se online na linku).
Studenti koji plaćaju školarinu mogu da izvrše overu ukoliko su izmirili sve dospele rate školarine.
Student koji ima više od sedam neopravdanih izostanaka može izvršiti administrativnu overu semestra uz plaćanje naknade za administrativnu overu u iznosu od 1.000,00 dinara po predmetu za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.

NAPOMENA: 

Povodom predstojeće overe semestra, koja se vrši u skladu sa odredbama članova 41-42 Pravila studija Visoke tehničke škole strukovnih studija u NišuŠkole, koji glase:

Overa semestra

Član 41.

Overa semestra obavlja se u Odseku za nastavu i studentska pitanja po završetku nastave u semestru.
Studentu će se overiti semestar ako su mu svi predmetni nastavnici svojim potpisom u indeksu overili uredno izvršenje programom propisanih obaveza iz svih upisanih predmeta.
Na obrazložen zahtev studentu se može odobriti administrativna overa semestra uz mogućnost plaćanja naknade za svaki nedostajući potpis ili u opravdanim slučajevima bez naknade. Odluku o administrativnoj overi semestra donosi pomoćnik direktora za nastavu.

Član 42.

Nastavnik ima pravo da uskrati potpis studentu koji je izostao s više od 50% nastavnih časova predavanja ili vežbi, ili nije izvršio druge programom propisane obaveze.
Uskraćivanje potpisa zasniva se na evidenciji nastavnika. Na zahtev studenta kome je uskraćen potpis, nastavnik je dužan da, ako to student zahteva, pismeno obrazloži razloge uskraćivanja potpisa.