ОБАВЕШТЕЊЕ

о продуженом 2. конкурсном року за упис на специјалистичке и мастер струковне студије на следеће студијске програме:

Специјалистичке студије: Безбедност друмског саобраћаја и Комунално инжењерство,
Мастер струковне студије: Мултимедијалне комуникационе технологије.

Пријаве на конкурс подносе се служби за студентска питања, где се и добија образац пријаве. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:

1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.