OBAVEŠTENJE

o produženom 2. konkursnom roku za upis na specijalističke i master strukovne studije na sledeće studijske programe:

Specijalističke studije: Bezbednost drumskog saobraćaja i Komunalno inženjerstvo,
Master strukovne studije: Multimedijalne komunikacione tehnologije.

Prijave na konkurs podnose se službi za studentska pitanja, gde se i dobija obrazac prijave. Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju:

1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.