Администрирање базе података

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 5