Administriranje baze podataka

Studijski program: KOT

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 5