Безбедност и здравље на раду

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: