Дистрибуирани системи

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7