Geodezija

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 8