Kombinovani transport

Studijski program: DRS

Status predmeta: Izborni

Semestar: VI

Broj časova: 3 + 2 + 1

Broj ESPB: 7