Међународни транспорт и шпедиција

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7