Mehanika tla i fundiranje

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: VI

Broj časova: 3 + 2 + 0

Broj ESPB: 5