Mehanika tla i fundiranje

Studijski program: GRI

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 8

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma