Mehanizacija pretovara

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5