Мултимедијалне комуникације

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6