Održivi razvoj

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 0 + 0

Broj ESPB: 4