Организација радова у грађевинарству са менаџментом

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

0