Organizacija radova u građevinarstvu sa menadžmentom

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 3 + 1

Broj ESPB: 7