Poslovne komunikacije

Studijski program: INI ZŽS

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 0 + 0

Broj ESPB: 3