Пословне комуникације

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4