Пословне комуникације

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4