Пословно право

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4