Poslovno pravo

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 0 + 0

Broj ESPB: 4