Пројектовање помоћу рачунара

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6