Računarska grafika

Studijski program: GRI

Status predmeta: Izborni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6