Reciklažne tehnologije

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 6