Регулатива у грађевинарству

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12: 00 – 13:00 / Уторак 10:00 – 11:00

Вежбе

Литература

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2021. до 2035. КАРТА 3 - ПРИОРИТЕТИ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА
ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2021. до 2035. КАРТА 2 - ГЕНЕРАЛНИ ПРИКАЗ ЗОНА ЗАШТИТЕ И ПРАВАЦА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2021. до 2035. КАРТА 1 - КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА
ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2021. до 2035. год. ОСНОВНИ КОНЦЕПТУАЛНИ ПРИСТУП ПРОСТОРНОМ РАЗВОЈУ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Strategija urbanog rayvoja Republike Srbije 2030.
Уредба о локацијским условима
ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА КЊИГЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, ГРАЂЕВИНСКОГ ДНЕВНИКА И ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ
Zakon o planiranju i izgradnji

Резултати колоквијума

Резултати испита

Rezultati - jul, 2020.
Ispit - jun 2020.