Саобраћајна психологија

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5