Saobraćajnice 2

Studijski program: GRI

Status predmeta: Izborni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 6