Саобраћајнице 2

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6