Сензори и претварачи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5