Софтверски алати у производњи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5