Softverski alati u proizvodnji

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5