Стручна пракса 1

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 0 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 5