Стручна пракса 2

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 0 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 5