Telekomunikacione mreže

Studijski program: SRT

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6