Теорија и регулисање саобраћајних токова

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7